Netherlands Parliament Resolution

February 25, 2021

View PDF of document

"

Unofficial translation:

House of Representatives of the States General Session year 2020-2021

21 501-02 General Affairs Council and Foreign Affairs Council

No. 2277
MOTION OF MEMBER VOORDEWIND C.S.

Proposed February 25, 2021

The room,

after hearing the deliberation,

noting that the Dutch government still does not recognize the Armenian genocide of 1915 by the Ottoman Empire (of which Arameans, Assyrians and the Pontic Greeks were also victims);

whereas the House of Representatives has already unanimously recognized the Armenian genocide with the Rouvoet motion since 2004, followed by the explicit recognition by parliament through the Voordewind et al. motion in 2018;

believes that there is more urgency than ever for countries to speak out clearly about the past, in order to promote reconciliation and prevent a recurrence in the future;

calls on the government to recognize the Armenian Genocide,

And proceeds to the order of the day.

Voordewind
Van Helvert
Karabulut
Van Ojik
Wilders
Baudet
Van der Staaij
Van Otterloo
Van Kooten-Arissen
Van Raan
Krol

"


Original text:

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020–2021

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 2277
MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 25 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse regering de Armeense genocide van 1915 door het Ottomaanse Rijk (waarvan ook Arameeërs, Assyriërs en de Pontische Grieken slachtoffer werden), nog altijd niet erkent;

overwegende dat de Tweede Kamer reeds vanaf 2004 met de motie-Rouvoet de Armeense genocide unaniem heeft erkend, nadien gevolgd door de expliciete erkenning door het parlement middels de motie-Voordewind c.s. in 2018;

van mening dat er meer dan ooit urgentie bestaat dat landen zich helder uitspreken over het verleden, om verzoening te bevorderen en herhaling in de toekomst te voorkomen;

verzoekt de regering, de Armeense genocide te erkennen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind
Van Helvert
Karabulut
Van Ojik
Wilders
Baudet
Van der Staaij
Van Otterloo
Van Kooten-Arissen
Van Raan
Krol