Balearic Islands Parliament

November 20, 2015

El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport a la iniciativa legislativa popular sobre televisió sense fronteres i subratlla el relleu que tendria la seva aprovació per a la promoció i la protecció de la nostra cultura.

Palma, a 19 de novembre de 2010. El diputat: Antoni Alorda i Vilarrubias. El portaveu: Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Drets Humans.

Aquest any 2010 es compleix el noranta-cinquè aniversari del genocidi armeni, considerat un dels grans genocidis de l'edat contemporània.

Entre els anys 1915 i 1921 tingué lloc un conjunt de matances i deportacions de la població armènia de l'actual territori de Turquia, especialment durant el règim dels Joves Turcs, que si bé en els seus inicis pretenien democratitzar l'estructura de l'imperi otomà, ben aviat derivaren cap a la consolidació d'un estat culturalment homogeni i refusaren les reivindicacions armènies, tot iniciant un seguit de detencions en massa, deportacions i assassinats d'aquesta població. Es calcula que al voltant de 800.000 armenis van poder arribar als centres de deportació de Síria, 300.000 a l'Armènia russa, mentre que 1.500.000 van perdre la vida.

El reconeixement d'aquests fets com a genocidi és necessari per preservar la memòria de les víctimes i perquè la preservació de fets com aquests és necessària per prevenir-ne la repetició.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presentam la següent:

5496 BOPIB núm. 152 - 26 de novembre de 2010

Proposta d'acord

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix, d'acord amb el contingut de la Resolució del Parlament Europeu de juny de 1987, reafirmada per posteriors resolucions de febrer del 2002 i 2004, que els fets patits per la població armènia entre els anys 1915 i 1921, tenen la consideració d'un veritable genocidi, d'acord amb la Convenció de les Nacions Unides per a la prevenció i el càstig del crim de genocidi, adoptada al desembre de 1904.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat de preservar la memòria de les víctimes del genocidi armeni, per tal de mantenir viu el rebuig més ferm de les violacions dels drets humans en el present i en el futur.

3. El Parlament de les Illes Balears donarà trasllat d'aquest acord a l'Ambaixada d'Armènia a Espanya.

Palma, a 19 de novembre de 2010. El diputat: Miquel Àngel Llauger i Rosselló. El portaveu: Gabriel Barceló i Milta