Home Page
 

 Genocide Memorials
 Photo Collections
 Press Coverage
 Sample Documents
 Genocide Map
 Genocide FAQ
 Encyclopedia
 Entries
 Chronology
 Site Map
 Background
 Reading
 Related
 Organizations


Online Exhibits

Centuries of Genocide

America and the Armenian Genocide of 1915
 

Sweden Parliament Report

View a list of countries recognizing the Armenian Genocide

March 29, 2000

The Foreign Ministry writes in its report:

"An official statement and recognition of the Genocide of the Armenians is important and necessary. In 1985 the UN and the European Parliament established the fact that the Ottoman Empire had committed genocide against the Armenian people in the beginning of the 20th century. The Standing Committee [on Foreign Affairs] is of the opinion that the greater openness Turkey demonstrates, the stronger Turkey's democratic identity will be. It is therefore important that unbiased independent and international research on the genocide committed against the Armenian people be carried out. It is of great importance that an increasing openness and historical understanding of the events of 1915 and thereafter be developed. An improvement in this respect would also be of importance for the stability and the development in the whole Caucasus region."

(Unofficial translation)
Utrikesutskottet skriver i sitt betänkande att:

"Det är angeläget och nödvändigt med en officiell redovisning och erkännande av folkmordet på armenierna. 1985 fastslogs i FN och i Europaparlamentet att det ottomanska riket begått folkmord på det armeniska folket i början av detta sekel. Utskottet anser att ju större öppenhet Turkiet visar beträffande sitt förflutna desto mer bidrar det till att stärka Turkiets demokratiska identitet. Det är därför viktigt att det genomförs förutsättningslös oberoende internationell forskning om det folkmord som drabbat den armeniska befolkningen. Det vore av stor vikt om det kan utvecklas en ökad öppenhet och historisk förståelse för händelserna 1915 och därefter. En förbättring härvidlag torde även få betydelse för stabiliteten och utvecklingen i Kaukasusregionen i sin helhet."

 


 
 
 
  Armenian National Institute
734 15th Street NW, Suite 500
Washington, DC 20005
 
  tel: (202) 383-9009        e-mail: info@ani-dc.org
 
  Copyright © 1998-2016 Armenian National Institute. Read copyright notice and disclaimer.