Home Page
 

 Genocide Memorials
 Photo Collections
 Press Coverage
 Sample Documents
 Genocide Map
 Genocide FAQ
 Encyclopedia
 Entries
 Chronology
 Site Map
 Background
 Reading
 Related
 Organizations


Online Exhibits

Centuries of Genocide

America and the Armenian Genocide of 1915
 

Catalonia Parliament Resolution


February 26, 2010

Resolució 626/VIII del Parlament de Catalunya, de reconeixement del genocidi armeni i de suport a l'acord signat a Zuric el 10 d'octubre de 2009 entre Armènia i Turquia

Tram. 250-02406/08

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 21, 26.02.2010, DSPC-C 749

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió tinguda el dia 26 de febrer de 2010, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el reconeixement del genocidi armeni (tram. 250-02406/08), presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, el G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, el Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i el Grup Mixt.

Finalment, d'acord amb l'article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya reconeix --com ja va fer la Resolució del Parlament Europeu del juny del 1987, refermada per les posteriors resolucions del febrer del 2002 i del febrer del 2004-- que els fets patits per la població armènia entre els anys 1915 i 1921 tenen la consideració d'un veritable genocidi, d'acord amb la Convenció de les Nacions Unides per a la prevenció i el càstig del crim de genocidi, adoptada el desembre del 1948.

2 El Parlament de Catalunya insta el Govern a: a) Dur a terme les gestions pertinents davant el Govern de l'Estat per tal que subscrigui el contingut de l'esmentada Resolució del Parlament Europeu.

b) Donar suport al poble armeni en els seus esforços per a consolidar el procés democràtic, col┬Ělaborant amb les associacions establertes a Catalunya amb aquest objectiu.

c) Donar suport als esforços d'Armènia i Turquia, i també als de les diplomàcies occidentals que han fet possible la signatura de l'acord signat a Zuric el passat 10 d'octubre de 2009 entre Armènia i Turquia, i instar-los que esdevingui el punt de partida que culmini en l'estabilitat de la regió i faci del Caucas un veritable espai de cooperació i llibertat.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió
M. Rosa Fortuny i Torroella

El president de la Comissió
Joan Ferran i Serafini

 


 
 
 
  Armenian National Institute
734 15th Street NW, Suite 500
Washington, DC 20005
 
  tel: (202) 383-9009        e-mail: info@ani-dc.org
 
  Copyright © 1998-2016 Armenian National Institute. Read copyright notice and disclaimer.